<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>

Положення про Державне агентство резерву України

Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2014 р. № 517

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство резерву України

1. Державне агентство резерву України (Держрезерв) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі і який реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву.

2. Держрезерв у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держрезерву є:

1) реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву;

2) внесення Міністру економічного розвитку і торгівлі пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

4. Держрезерв відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові економічного розвитку і торгівлі;

2) здійснює управління державним резервом;

3) здійснює методологічне, інформаційно-аналітичне, науково-методичне забезпечення роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву;

4) організовує наукові дослідження з питань довготривалого зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

5) організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів України завдань щодо формування, зберігання, обслуговування, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність за їх виконання;

6) погоджує пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо створення мобілізаційного резерву;

7) здійснює планування щорічних обсягів поставок матеріальних цінностей до державного матеріального резерву згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України рівнями накопичення;

8) провадить вибір постачальників матеріальних цінностей до державного матеріального резерву для укладення з ними державних контрактів (договорів) у порядку, визначеному законом;

9) укладає державні контракти (договори) на поставку матеріальних цінностей до державного матеріального резерву;

10) здійснює розрахунки з постачальниками за матеріальні цінності, що поставляються до державного матеріального резерву за державним контрактом (договором);

11) укладає договори на відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

12) здійснює відповідно до законодавства відпуск матеріальних цінностей із державного матеріального резерву;

13) забезпечує організацію обліку запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву та їх руху; в установленому порядку подає звіти відповідним державним органам;

14) здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України заходи із стабілізації ринку стратегічно важливих видів продукції в разі виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на внутрішньому ринку;

15) здійснює управління діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх зберігання;

16) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію формування, зберігання і обслуговування матеріальних цінностей державного матеріального резерву, зокрема контролює виконання відповідальними зберігачами незалежно від форми власності зобов’язань щодо зберігання, освіження (поновлення), відпуску, своєчасного повернення позичених матеріальних цінностей, а також відповідність зазначених цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і технічним умовам;

17) забезпечує відповідно до законодавства функціонування та утримання підрозділів відомчої воєнізованої охорони, якими охороняються об’єкти системи державного резерву і розміщені на них матеріальні цінності; здійснює контроль за охороною та пожежною безпекою зазначених об’єктів;

18) здійснює в установленому законодавством порядку фінансування витрат на утримання і розвиток системи державного резерву;

19) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держрезерву, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

20) здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву;

21) бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів у встановленому порядку;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держрезерв з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держрезерву та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держрезерву та на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держрезерву;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держрезерву, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Держрезерву відповідно до встановлених правил;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Держрезерв для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) проводити відповідно до законодавства ревізії та перевірки обліку руху, наявності та якості матеріальних цінностей державного матеріального резерву, які зберігаються на підприємствах системи державного резерву та на підприємствах незалежно від форми власності, які здійснюють відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

6) вимагати від відповідальних зберігачів матеріальних цінностей державного матеріального резерву подання:

документальних даних про підсумки проведеної ними інвентаризації матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

звітів про наявність матеріальних цінностей та їх рух;

пояснень стосовно виявлених у роботі з матеріальними цінностями державного матеріального резерву порушень;

7) застосовувати фінансові санкції, передбачені статтею 14 Закону України “Про державний матеріальний резерв”.

7. Держрезерв у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Держрезерв у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінекономрозвитку видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

9. Держрезерв очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра економічного розвитку і торгівлі.

10. Голова Держрезерву:

1) очолює Держрезерв, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держрезерв у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті Держрезерву Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції Держрезерву;

3) вносить на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері державного матеріального резерву та розроблені Держрезервом проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

4) вносить на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі проекти нормативно-правових актів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції Держрезерву;

5) подає для затвердження Міністрові економічного розвитку і торгівлі плани роботи Держрезерву;

6) звітує перед Міністром економічного розвитку і торгівлі про виконання планів роботи Держрезерву та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держрезерву, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) забезпечує взаємодію Держрезерву із структурним підрозділом Мінекономрозвитку, визначеним Міністром економічного розвитку і торгівлі;

8) забезпечує додержання встановленого Міністром економічного розвитку і торгівлі порядку обміну інформацією між Мінекономрозвитку і Держрезервом та вчасність її подання;

9) вносить Міністру економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держрезерву;

12) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром економічного розвитку і торгівлі керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держрезерву;

13) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держрезерву (якщо інше не передбачено законом);

14) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держрезерву;

15) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

16) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держрезерву;

17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держрезерву, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

18) в установленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держрезерву до відзначення державними нагородами;

19) утворює комісії, робочі та експертні групи;

20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

21) підписує накази Держрезерву;

22) забезпечує виконання Держрезервом наказів та доручень Міністра економічного розвитку і торгівлі з питань, що належать до сфери діяльності Держрезерву;

23) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держрезерву доручення;

24) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держрезерв;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова Держрезерву має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра економічного розвитку і торгівлі.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держрезерву, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держрезерві може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держрезерві можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держрезерву.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Держрезерву затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держрезерву затверджується Головою Держрезерву за погодженням із Міністром економічного розвитку і торгівлі.

Штатний розпис, кошторис апарату Держрезерву затверджує Голова Держрезерву за погодженням з Мінфіном.

14. Держрезерв є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 
DSC_0016.jpg

Наші переваги:

  • Державне підприємство з великим досвідом зберігання нафтопродуктів.
  • Наявність висококваліфікованого персоналу.
  • Зручне географічне розташування комбінату.
  • Резервуарний парк об'ємом 249 000 м³, обладнаний системою відеоспостереження.
  • Оснащена новітнім обладнанням продукто-насосна станція, що дозволяє проводити зливання-наливання одночасно 32-х залізничних цистерн менш ніж за 5 годин.
  • Забезпечення повноцінного та якісного обслуговування вже наявних замовників.

Останні новини ринку

Голосування

Якому виду палива Ви віддаєте перевагу?